071 360 0131
+1 (888) 000-0000

مدیریت درمانگاه دماوند

خانه درباره ما مدیریت
 • دکتر قلی زاده
  رئیس درمانگاه

  در این قسمت اطلاعاتی جزیی از مدیر یا مسئول بخشی از مجموعه قرارداده می شود.

  دکتر مردانی
  مدیر درمانگاه

  در این قسمت اطلاعاتی جزیی از مدیر یا مسئول بخشی از مجموعه قرارداده می شود.

  دکتر --------
  مسئول داروخانه

  در این قسمت اطلاعاتی جزیی از مدیر یا مسئول بخشی از مجموعه قرارداده می شود.

  دکتر -------
  مسئول آزمایشگاه

  در این قسمت اطلاعاتی جزیی از مدیر یا مسئول بخشی از مجموعه قرارداده می شود.